New Grads - Data Engineer | Guangzhou (Canton),Guangdong,China | Ericsson