New Grad - Data Engineer - Guangzhou | Guangzhou (Canton),Guangdong,China | Ericsson