New Grad - Software Developer | Guangzhou (Canton),Guangdong,China | Ericsson